RSS Feed

Køb computer online - Rettigheder ved køb i netbutik

27. december 2010 | Computer & Tilbehør

Selvom der købes rigtig meget online er computere nogle af de dyrere varer der købes over nettet og sendes direkte til din dør. Overvejer du at købe en computer online, men er i tvivl om det er en god eller dårlig idé kan du i denne artikel lære mere om at dine rettigheder når du handler online.  

Garanti når du køber online

Selvom der i dag bliver handlet rigtig meget online er der stadig tvivl om hvordan det forholder sig med garanti når du køber online. Faktisk er det ganske simpelt, du har nemlig de samme rettigheder som når du køber i en fysisk butik.

Som forbruger er du bedre stillet når du handler i en netbutik

Ud over alle de danske netbutikker skal følge den gældende danske lovgivning, har du ved køb online 14. dages fuld returret. Dette har du ikke ved køb i en fysisk butik. Denne ret har du fordi du ved køb online ikke har mulighed for at besigtige din computer før du køber online.

Hvad sker der hvis jeg ikke modtager min computer, hvilke rettigheder har jeg?

Hvis du ikke har modtaget din comuter og på ingen måde kan komme i kontakt med netbutikken hvor du har handlet, kan du få din bank til at annullere overførelsen. Bemærk at banken kræver dokumentation for at du har prøvet at skabe kontakt til netbutikken. Bankerne ønsker altså kun bruge denne mulighed i yderste konsekvens. Har du ret i din sag vil du  få dine penge direkte tilbage sat på din konto.

Hvad sker hvis min computer er beskadiget ved modtagelsen?

Fremgangsmåden ved modtagelse af en beskadiget / defekt vare er akkurat den samme som købt i en fysikbutik. Den eneste forskel er, at efter du har taget kontakt til netbutikken skal ned på posthuset og sende varen retur, i stedet for at gå ned i den fysiske butik med varen.

Er min dankort / visa oplysninger sikre når jeg handler online?

Ja, alle kreditkort oplysninger bliver på nettet krypteret. Når der er oprettet en sikker forbindelse til en netbutik kan det ses på et ekstra "s" efter "http" i din browser adresselinie. En sikker forbindelse vises altså som https://www... Skulle du risikere at kort bliver misbrugt online uden brug af pin koden hæfter du som udgangspunkt ikke for beløbet, det gør danske Nets (hed tidligere PBS).

Sørg i øvrigt for at have et opdateret anti-virus program installeret på din computer. Ud over at beskytte dig mod alt muligt andet, er det også med til at sikre dit kort ikke bliver misbrugt (fjerner trojanske heste og andet ondsindet software).

Søg på Google før du køber computer hos en netbutik

Før du køber er det en god ide at foretage en hurtig søgning på Google efter netbutikkens navn. På denne måde kan du hurtigt i forum tråde og artikler spotte om det er en hæderlig netbutik eller om deres service måske ikke er helt i top.

Er det alt i alt en god ide at handler online?

Ja, at handle online er en god idé, da der er mange penge at spare og udvalget er langt større. Ud over dette er du rigtig godt sikret af den danske lovgivning når du handler online - faktisk endnu bedre end når du handler i en fysik butik. Dine rettigheder er altså nærmest optimale når du handler i en dansk netbutik.

Jeg har selv handlet online i gennem rigtig mange år, uden nogen form for problemer. Både ved køb af computere og andre dyre produkter har jeg altid modtaget varen i perfekt stand.